Bài tập lập Bảng cân đối kế toán

Bài Tập Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Có Lời Giải

Bảng cân đối kế toán là một báo tài chính tổng hợp, do đơn vị lập nhằm phản ánh tình hình tài sản và nguồn vốn của đơn vị đó tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán được hình thành dựa trên cơ sở tính cân đối vốn có của đối tượng kế toán: Tài sản = Nguồn Vốn

Việc lập bảng cân đối kế toán có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc đánh giá một cách tổng quan quy mô vốn và mức độ phân bổ vốn của doanh nghiệp. Trong bộ môn nguyên lý kế toán thì bài tập lập bảng cân đối kế toán là một trong những bài tập quan trọng và nó thường xuyên xuất hiện trong các đề thi.

Bài Tập Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Có Lời Giải

Để hiểu rõ hơn về dạng bài tập này, các bạn sinh viên có thể tham khảo một số bài tập lập bảng cân đối kế toán có lời giải do Giải Đáp Kế Toán tổng hợp sau:

Bài 1: Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp vào ngày 30/11/202X như sau: (Đơn vị tính: 1000 đ)

Tiền mặt  1.000.000
Tiền gửi ngân hàng  10.000.000
Vay ngắn hạn  6.000.000
Phải thu của khách hàng  X
Tài sản cố định hữu hình  40.000.000
Nguồn vốn kinh doanh  46.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  6.000.000
Phải trả công nhân viên 2.000.000
Nguyên liệu, vật liệu  3.000.000
Thành phẩm  6.000.000
Phải trả cho người bán  3.000.000
Quỹ đầu tư phát triển  2.000.000 

Yêu cầu:

a) Tính giá trị của X

b) Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 31/11/202X

Giải

Tổng tài sản = Tiền mặt + Tiền gửi ngân hàng + Phải thu của khách hàng + Tài sản cố định hữu hình + Nguyên liệu, vật liệu + Thành phẩm

= 60.000.000 + X

Tổng nguồn vốn = Vay ngắn hạn + Nguồn vốn kinh doanh + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Phải trả công nhân viên + Phải trả cho người bán + Quỹ đầu tư phát triển

= 65.000.000

Từ phương trình: Tài sản = Nguồn vốn

→ 60.000.000 + X = 65.000.000

→ X = 5.000.000

Bảng cân đối kế toán vào ngày 30/11/202X là: (Đơn vị tính: 1.000 đ )

Tài sản Giá trị Nguồn vốn  Giá trị 

Tài sản ngắn hạn 

Nợ phải trả

Tiền mặt 1.000.000 Vay ngắn hạn  6.000.000
Tiền gửi ngân hàng  10.000.000 Phải trả công nhân viên  2.000.000
Phải thu của khách hàng  5.000.000 Phải trả cho người bán  3.000.000
Nguyên liệu, vật liệu  3.000.000

Vốn chủ sở hữu 

Thành phẩm 6.000.000 Nguồn vốn kinh doanh 46.000.000

Tài sản dài hạn 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  6.000.000 
Tài sản cố định hữu hình  40.000.000  Quỹ đầu tư phát triển  2.000.000
Tổng tài sản  65.000.000 Tổng nguồn vốn  65.000.000

Lập bảng cân đối kế toán

Bài 2: Cho số liệu về vốn kinh doanh của doanh nghiệp A tại ngày 30/11/202X như như sau: (Đơn vị tính: đồng)

1.                    Tài sản cố định hữu hình 50.000.000 8. Phải trả cho người bán 5.000.000
2.                    Hao mòn tài sản cố định 20.000.000 9. Phải thu của khách hàng 7.000.000
3.                    Nguyên liệu, vật liệu 2.000.000 10. Nguồn vốn kinh doanh 50.000.000
4.                    Thành Phẩm 6.000.000 11. Vay ngắn hạn 1.000.000
5.                    Công cụ,dụng cụ 4.000.000 12. Phải trả, phải nộp khác 3.000.000
6.                    Tiền mặt. 6.000.000 13. Lợi nhuận chưa phân phối 16.000.000
7.                    Tiền gửi ngân hàng 20.000.000      

Trong tháng 12 doanh nghiệp A có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng 3.000.000đ

Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 2.000.000đ

Cấp trên cấp cho doanh nghiệp một số tài sản cố định hữu hình nguyên giá 100.000.000đ

Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 1.000.000đ

Yêu cầu:

Lập bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 30/11/202X

Lập bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/202X

Giải

Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/11/202X là: ( đơn vị tính: 1.000đ )

Tài sản  Giá trị Nguồn vốn Giá trị
Tài sản ngắn hạn  Nợ phải trả 
Nguyên liệu, vật liệu  2.000.000 Phải trả cho người bán  5.000.000
Thành phẩm  6.000.000  Vay ngắn hạn  1.000.000
Công cụ, dụng cụ  4.000.000 Phải trả, phải nộp khác  3.000.000
Tiền mặt 6.000.000 

Vốn chủ sở hữu 

Tiền gửi ngân hàng  20.000.000  Nguồn vốn kinh doanh 50.000.000
Phải thu của khách hàng  7.000.000  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  16.000.000 

Tài sản dài hạn 

Tài sản cố định hữu hình  50.000.000
Hao mòn tài sản cố định  (-) 20.000.000
Tổng tài sản  75.000.000 Tổng nguồn vốn  75.000.000 

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 của doanh nghiệp A:

Nợ tài khoản tiền gửi ngân hàng: 3.000.000đ

Có tài khoản tiền mặt: 3.000.000đ

Nợ tài khoản nợ trả cho người bán: 2.000.000đ

Có tài khoản vay ngắn hạn: 2.000.000đ

Nợ tài khoản tài sản cố định hữu hình: 100.000.000đ

Có tài khoản vốn đầu tư của chủ sở hữu: 100.000.000đ

Nợ tài khoản vay ngắn hạn: 1.000.000đ

Có tài khoản tiền gửi ngân hàng: 1.000.000đ

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/202X là: (Đơn vị tính: 1.000đ )

Tài sản  Giá trị Nguồn vốn  Giá trị 
Số đầu kỳ  Số cuối kỳ  Số đầu kỳ  Số cuối kỳ 
Tài sản ngắn hạn  Nợ phải trả 
Nguyên liệu, vật liệu  2.000.000 2.000.000 Phải trả cho người bán  5.000.000 3.000.000
Thành phẩm  6.000.000  6.000.000 Vay ngắn hạn  1.000.000 2.000.000
Công cụ, dụng cụ  4.000.000 4.000.000 Phải trả, phải nộp khác  3.000.000 3.000.000
Tiền mặt 6.000.000  3.000.000

Vốn chủ sở hữu 

Tiền gửi ngân hàng  20.000.000  22.000.000 Nguồn vốn kinh doanh 50.000.000 150.000.000
Phải thu của khách hàng  7.000.000  7.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  16.000.000  16.000.000

Tài sản dài hạn 

Tài sản cố định hữu hình  50.000.000 150.000.000
Hao mòn tài sản cố định  (-) 20.000.000 (-) 20.000.000
Tổng tài sản  75.000.000 174.000.000 Tổng nguồn vốn  75.000.000  174.000.000

Xem thêm: Cách Học Nguyên Lý Kế Toán Hiệu Quả

Để giải bài tập lập bảng cân đối kế toán không quá khó tuy nhiên đòi hỏi các bạn sinh viên phải nắm chắc về phương trình cân bằng tài sản và nguồn vốn. Dạng bài tập lập bảng cân đối kế toán ngân hàng cũng tương tự như bài tập lập bảng cân đối kế toán.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *